Společnost Total spoluzaložila novou globální alianci pro eliminaci plastových odpadů

Společnost Total je mezi zakládajícími členy nově vytvořené aliance globálních firem produkujících plasty a spotřební zboží, která bude prosazovat eliminaci plastových odpadů, zejména těch, které znečišťují oceány.

Aliance, kterou v současnosti tvoří téměř třicet členských společností z celého světa, přislíbila investovat více než miliardu amerických dolarů s cílem eliminovat plastové odpady v životním prostředí. Během následujících pěti let to má být až 1,5 mld. dolarů. Aliance bude vyvíjet a šířit řešení minimalizující množství plastového odpadu a podporující recyklaci plastů.

„Tím, že přispějeme k odlehčení materiálů, mohou plasty zlepšit energetickou účinnost našich výrobků a snížíme tak emise CO2. Je však velmi důležité zlepšit řízení likvidace plastů, aby bylo zajištěno, že neskončí v přírodě,“ řekl Bernard Pinatel, prezident oddělení rafinace a chemikálií společnosti Total a člen výkonného výboru aliance. „Snažíme se k přírodě chovat odpovědně. Proto pro společnost Total bylo jasnou volbou být zakládajícím členem aliance. Činnost aliance bude doplňovat naše vlastní úsilí o zlepšení energetické účinnosti našich produktů, rozvíjení recyklace a produkce bioplastů,“ dodává.

Aliance je neziskovou organizací, jejímiž členy jsou společnosti, které vyrábějí, používají, prodávají, zpracovávají, shromažďují a recyklují plasty. Jedná se tedy o společnosti, které mají plasty v celém hodnotovém řetězci, např. o výrobce chemikálií a plastů, společnosti prodávající spotřební a jiné zboží a společnosti zabývající se nakládáním s odpady. Aliance spolupracuje se Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj, která je zakládajícím strategickým partnerem.

Aliance též ohlásila vznik řady projektů, spoluprací a řešení, které by měly učinit konec plastovým odpadům:

Partnerství s městy - na jehož základě se budou navrhovat integrované systémy odpadového hospodářství ve velkých městských oblastech s chybějící infrastrukturou, zejména v okolí řek, odkud velké množství plastových odpadů končí v oceánu. Tato práce bude zahrnovat zapojení místních samospráv a zainteresovaných subjektů a bude vytvářet ekonomicky udržitelné a napodobitelné modely, které budou moci být použity v mnoha městech a regionech. Aliance bude zakládat partnerství s městy v oblastech s velkou produkcí plastových odpadů. Aliance se též bude snažit spolupracovat s dalšími programy fungujícími v některých městech, jako je například projekt STOP v Indonésii.

Financování sítě podnikatelských inkubátorů pro rozvoj a podporu technologií, obchodních modelů a podnikatelů zabraňujících šíření plastového odpadu do oceánů a zlepšujících odpadové hospodářství a recyklaci s úmyslem vytvoření sítě investičních projektů. Primárně se bude zaměřovat na jihovýchodní Asii.

Vývoj globálního open-source vědeckého informačního projektu na podporu globálních projektů odpadového hospodářství se spolehlivým shromažďováním dat, metrikou, standardy a metodikami na pomoc vládám, firmám a investorům. Jeho činnost se bude zaměřovat na aktivity potřebné k zastavení šíření plastových odpadů do životního prostředí. Aliance bude zkoumat příležitosti ke spolupráci s předními akademickými institucemi a jinými organizacemi již zapojenými do podobných druhů sběru dat.

Vytváření spolupráce s mezivládními organizacemi jako je OSN, které povedou společné workshopy a školení pro vládní úředníky a lídry komunit a budou jim pomáhat identifikovat a podporovat ta nejefektivnější řešení v dané lokalitě v oblastech s nejvyšší prioritou.

Podpora obnovy oceánů a pomoc lokálním investorům a zapojeným stranám. Program je navržen tak, aby zachytil plastový odpad ještě, než se dostane do oceánu z deseti hlavních řek, které kvůli odpadům nejvíce znečišťují oceán. Počáteční práce budou podporovat projekt Renew Ganga na revitalizaci řeky Gangy, který podporuje i nezisková organizace National Geographic Society.

V následujících měsících učiní aliance další investice v následujících čtyřech klíčových oblastech:

Rozvoj infrastruktury pro sběr a správu odpadů a zvýšení podílu recyklace

Inovace rozvoje a šíření nových technologií, které usnadňují recyklaci a obnovu plastů

Vzdělávání a zapojení vlád, firem a komunit do příslušných činností

Vyčištění oblastí s koncentrovaným odpadem, který se již v životním prostředí nachází, zejména největší kanály odpadů jako jsou řeky, které odvádějí odpad z pevniny do moře

Výzkum ukazuje, že téměř 80 % plastů v oceánech začíná jako odpadky na zemi. Drtivá většina odpadů putuje některou z 10 největších řek - 8 z nich se nachází v Asii a dvě v Africe. Samostatný výzkum ukazuje, že 60 % plastů v oceánech pochází z pěti zemí v Jihovýchodní Asii.