ČSOB rozdělí dalších 900 tisíc na péči o životní prostředí

Projekty zaměřené na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí podpoří ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA v rámci již čtvrtého ročníku grantového programu „ČSOB a Era pro podporu regionů – Velké komunitní granty“. Mezi tři vítězné projekty bude rovným dílem rozdělena částka 900 tisíc korun.

„Program Velkých komunitních grantů usiluje o hlubší dopad na životní prostředí a na místní společenství. Nejde tedy pouze o přímou péči o krajinu, ale i o zvýšení povědomí o zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Při výběru podpořených projektů bude tedy stejná váha přikládána kriteriím typu dobrovolnické zapojení občanů, jakož i samotnému cíli daného projektu,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel Kanceláře představenstva ČSOB.

Témata projektů se mohou týkat obnovy původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny nebo například zlepšování prostupnosti krajiny, kam patří obnova cest a stezek. Projekty se však musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst.
 
Žádosti budou posuzovány nezávislou hodnotící komisí, schválenou správní radou Nadace VIA. V první fázi budou všechny přihlášené projekty obodovány na základě kvality splnění stanovených kritérií, jako je očekávaný přínos, dopad nebo komunitní rozměr projektu, a v další fázi bude 8 nejlepších projektů osobně navštíveno zástupci komise. Ta poté vybere tři nejlepší projekty, které dostanou finanční podporu v hodnotě 300 tisíc korun.
 
O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Uzávěrka pro podání žádostí je 27. září 2012. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v druhé polovině listopadu.
 
Odborným garantem programu je Nadace VIA. 
Více informací o podmínkách grantového fondu je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz a www.nadacevia.cz